Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1   Tieto obchodné podmienky upravujú povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim Tilia pharmacy, s.r.o. , Výstavná 6, Nitra 949 01,  IČO 47356286 ("predávajúci")  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.  34819/N  a ... kupujúcim v postavení spotrebiteľa, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na stránke internetového obchodu predávajúceho. 


Kotaktné údaje predávajúceho:

e-mail: objednavky@lekarnicka.sk

poštová adresa: Výstavná 6, Nitra 949 01

číslo pre bezhotovstné platby VUB  banka: SK1502000000003299041651

 

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 

 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva"), a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

1.3.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V pripade uzatvorenia kupnej zmluvy s odlisnou upravou od vseobecnych obchodnych podmienok budu zachovane prava spotrebitela priznane mu zakonom. 

1.4.Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dostupnosť tovaru je predávajúcim prezentovaná vo forme textov. Ak je pri produkte text "Na objednávku", reálna dostupnosť môže byť v rádoch dní až mesiacov. Ak sa tovar na sklad predávajúceho naskladní, zmena sa premietne v textoch pri najbližšej aktualizácii stránky. Pre uistenie sa, že je tovar skladom a bude mu doručený na druhý pracovný deň,  je nutné sa telefonicky informovať. 

1.5 Textový a obrázkový popis má informačný charakter, ktorý nemusí byť vždy aktuálny a presný v dôsledku zmien, ktoré nám výrobca nie je povinný vopred oznámiť. Preto parametre a obrázok vždy zodpovedajú poslednej aktualizácii produktu. Je odporúčané sa vždy telefonicky informovať o požadovaných parametroch výrobku.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy : 

2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy odoslanej predávajúcim kupujúcemu. Vyplnenie objednávky cez nákupný košík na internetovej stránke predávajúceho, prípadne telefonická objednávka kupujúceho u predávajúceho sa nepovažuje za uzavretie zmluvy, toto nastáva až po emailovom potvrdení predávajúceho doručeného kupujúcemu, prípadne po výslovnom vyjadrení predávajúceho v telefonickom rozhovore o uzavretí kúpnej zmluvy.

2.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predavajúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.3.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), obchodné podmienky a prípadne iné údaje. 

2.4.V prípade, že objednávka ešte nebola zaslaná, t.j. kupujúcemu nebol doručený potvrdzujúci email so správou o zaslaní objednávky, môže kupujúci doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade takéhoto zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. Práva a povinnosti predávajúceho :

3.1 Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu tak, aby sa tovar nepoškodil. Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na užívanie tovaru (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.Kupujúci je povinný: prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie podmienky:

5.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní. Ak tovar nie je schopný predávajúci zabezpečiť do tejto doby, upovedomí kupujúceho o tejto skutočnosti a objednávku jednostranne zruší zaslaním emailu alebo telefonicky. Bežne sa pohybuje dodacia doba do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom  alebo výrobcom tovaru predávajúcemu ak je tovar pri generovaní objednávky prezentovaný, že ho má predávajúci na sklade. Ak te stav produktu na sklade prezentovaný textom Na objednávku, platí ustanovenie bodu 1.4 týchto obchodných podmienok 

5.3 Údaje publikované na web stránke tohto e-shopu sú aktualizované 1x denne, spravidla v noci. Preto môže nastať stav, že údaj o dostupnosti tovaru v čase generovania objednávky kupujúcim nemusí odpovedať aktuálnemu stavu skladu predávajúceho, alebo jeho dodávateľov. Predávajúci má povinnosť po prijatí takejto objednávky o tejto skutočnosti objednávateľa informovať telefonicky alebo mailom. Takúto objednávku objednávateľovi preto nemusí vzhľadom na vyššie uvedené potvrdiť.

5.4 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu. 

5.5 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.6 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi. Preto by si ich kupujúci mal overiť priamo u výrobcu, daného tovaru alebo produktu alebo sa informovať telefonicky na telefónnom čísle uvedenom v týchto obchodných podmienkach. Pokiaľ si takúto informáciu kupujúci vyžiada, bude obsiahnutá v potvrdení objednávky odoslanom predávajúcim kupujúcemu.

5.7.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.8.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.9 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodanie nového tovaru kupujúcemu.

5.10 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho vedený peňažnom ústave v Slovenskej republike prípadne iným dohodnutým spôsobom.

5.11. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru, platný daňový doklad. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

5.12.Spôsoby platieb:

- v hotovosti pri vyzdvihnutí tovaru na adrese prevádzkovateľa

- v hotovosti pri prevzatí pri platbe na dobierkou ( možná len pri vybranej doprave 5.14 a.)

- platba vopred na bankový účet prevádzkovateľa. 

V prípade platby vopred na bankový účet musí kupujúci túto platbu vykonať do 3 pracovných. V prípade ak tak neurobí, predávajúci upovedomí kupujúceho, že tak nevykonal a objednávku jednostranne stornuje pokiaľ neobdrží písomnú odpoveď zaslanú emailom alebo písomne, prečo kupujúci platbu nevykonal bez zbytočného odkladu spolu s informáciou kedy bude platba kupujúceho zaslaná. Táto lehota nesmie byť však dlhšia ako 20 dní, aby mal predávajú ešto dostatok času vybaviť objednávku v zákonnej lehote.

5.13. Spôsob odberu:

 - osobný odber Ak si kupujúci vyberie ako miesto odberu klasickú (kamennú) predajňu - osobný odber, má možnosť tovar vidieť, skontrolovať, preskúšať, prípadne vrátiť (neprevziať) na mieste.

5.14. Cenu za dodanie tovaru vyráta informačný systém podľa hmotnosti objednávky a dodacej adresy.

V rámci Slovenskej Republiky používame:

a)     Kuriérnu službu GLS a cena za doručenie balíka s najnižšou hmotnosťou (do 1kg) je 4,00 € s DPH. Dobierka pri tejto možnosti je spoplatnená sumou 1,00 € s DPH, ktorá sa priráta k cene za poštovné. Dobierka za tento poplatok je možná len do sumy objednávky 1000,00 € ak nie je uvedené inak.

b)     Doručenie Slovenskou poštou. Cena za doručenie balíka s najnižšou hmotnosťou je 5,00 € s DPH. Slovenskou poštou neposielame formou dobierky.

V rámci zahraničia používame:

a)     Kuriérnu službu GLS a cena za doručenie balíka s najnižšou hmotnosťou je stanovená podľa dodacej adresy a celkovej hmotnosti balíka. Celková suma za doručenie sa Vám vyráta automaticky. Do zahraničia nezasielame formou dobierky.

6. Kúpna cena

6.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

6.3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.6.Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.7.Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6.8 Všetky ceny uvedené v tomto elektronickom obchode platia iba na tie obchodné prípady, ktoré sú uzatvorené podľa týchto obchodných podmienok.

6.9 Ak celková výška hodnoty nákupu nepresiahne stanovenú minimálnu hodnotu nákupu, predávajúci má právo účtovať manipulačný poplatok až do výšky 10€ . Minimálnu hodnotu nákupu má predávajúci právo meniť. V dobe aktualizácie týchto podmienok to bola suma 30 €. Táto položka sa automaticky doplní do objednávky pred potvrdením objednávky. Pokiaľ kupujúci s tým nesúhlasí, v tejto objednávke má právo nepokračovať, prípadne ju dodatočne zrušiť, o čom je povinný informovať dodávateľa ihneď po zistení tejto skutočnosti, ak si to už pri objednávaní nevšimol, najneskôr však do 24 hodín od doručenia potvrdenia objednávky.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1 V prípade, že kupujúci má dôvod na reklamovanie tovaru, postupuje v súlade s reklamačným poriadkom, ktorý je uvedený v  odseku 8.2

8.2 Spolu s tovarom je nutné zaslať sprievodný list, v ktorom uvádzate Vaše celé meno, adresu, telefón prípadne email. Tak isto treba uviesť názov tovaru, sériové číslo (ak tovar nejaké má), číslo dokladu / objednávky, dátum zakúpenia, dátum zistenia závady a samotný popis závady. V prípade, že tovar bol dodaný so záručným listom, treba predložiť aj tento záručný list.

8.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8.4 Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

8.5 Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

8.6 Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

8.7 Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

8.8 žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

8.9 Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

8.10 Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

8.11 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.12 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.13 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

8.14 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

8.15  Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.  Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.  Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa bodu 8.6

8.16 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.  Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

9. Storno objednávky zo strany kupujúceho :

9.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Záväzné potvrdenie sa rozumie e-mailové alebo telefonické potvrdenie objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho (z toho dôvodu, aby bez Vášho vedomia na Vašu adresu neobjednal niekto iný tovar). Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

9.2  Zrušenie objednávky je možné vykonať. - telefonicky, alebo sms správou na čísle : 0911 555 226, mailom na adrese objednavky@lekarnicka.sk


10. Odstúpenie od zmluvy (zrušenie objednávky)

10.1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet vedený v peňažnom ústave v Slovenskej republike určený kupujúcim.

10.2. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu

10.3. Program stránky je zrealizovaný tak, že kupujúci nemôže objednávku odoslať pred tým, ako si prečíta Obchodné podmienky predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že tak vykoná. Odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že tak vykonal a bol oboznámený aj s povinnosťami predávajúceho podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, s prihliadnutím na bod 5) tohto paragrafu..

10.4. Pre odstúpenie od zmluvy je vzorový formulár, ktorý bol spotrebiteľovi poskytnutý automaticky spolu s potvrdením objednávky a úplnym znením obchodných podmienok.

10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, ktorý sa vracia, ak je jednou časťou objednávky s viac položkami, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane všetkého príslušenstva (ak nejaké je), dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení vo forme poistenej zásielky. V prípade, ak charakter tovaru alebo výrobku vyžaduje pre jeho používanie aj zachovanie ochranného púzdra alebo krabice, ktorá je často aj špeciálne upravená (napríklad prispôsebená tvaru výrobku, vnútorná výplň z ďaľšieho materiálu, ktorá nie je z papiera a pod.), pre jeho bezpečné uskladnenie, považuje sa za súčasť výrobku, aj jeho originálne balenie. V tomto prípade sa vyžaduje doručenie aj originálneho púzdra alebo krabice, určeného na bezpečné uskladnenie výrobku s jeho príslušenstvom.

10.6. Zistenie, či je výrobok nepoškodený vrátane jeho obsahu v zmysle bodu 10.5 po jeho vrátení kupujúcim, sa vykonáva po prevzatí tovaru jeho preskúšaním.  Prevzatie a popis stavu sa zaznamená do evidencie prijatých zásielok.

10.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý sa nachádza v pôvodnom alebo inom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho v niektorej z bánk na území Slovenskej republiky určený kupujúcim.

10.8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je značne opotrebovaný, poškodený alebo neúplný má právo predávajúci vyčísliť náhradu škody a nárokovať si na uplatnenie tejto škody.

10.9. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru neznáša predávajúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nebol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

10.10. V prípade, ak nedôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho zákonným spôsobom, bez prevzatia plnenia zo strany kupujúceho, náklady na dopravu a vrátenie tovaru znáša kupujúci.

10.11. Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku najmä v nasledujúcich prípadoch:

a) ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

10.12. Tovar treba zaslat na adresu: Lekaren Tilia, Vystavna 6, 949 01 NITRA

11. Osobné údaje a ich ochrana

11.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

11.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

11.3.Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

11.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

11.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

11.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené obchodných a reklamačných podmienkach, osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

11.7. ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

11.8.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

11.9.Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

11.10.Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

11.11.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 11.8.na účely priameho marketingu.

11.12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia, a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor. Kupujúci má právo nesúhlasiť s rozhodnutím predávajúceho podľa § 23 ods. 5 ZnOOÚ a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a) ZnOOÚ. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

12. Záverečné ustanovenia

12.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

12.2.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.3.V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.

11.4.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ alebo písomnou listovou komunikáciou cez poštu prípadne telefonicky.

12.5.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona  a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. 

12.6. Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na vzťahy medzi predávajúcim (Tilia pharmacy, s. r. o.) a kupujúcim, ktorým je iný subjekt než spotrebiteľ (subjektom iným než spotrebiteľ sa rozumie najmä právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ).

12.7.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.8.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

platné od 1.12.2023

 

balík od 4,00 € 

dobierka +1 €